ประมวลภาพบรรยากาศการฝึกซ้อม การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

 

https://www.youtube.com/watch?v=-WullP_ri9s

 

ติดตามโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ อดีตรองปลัด ศธ. และคณะได้มาติดตามความก้าวหน้าโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และนายนัทที พัฒนผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน พร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล…ภาพกิจกรรม

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net

เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ได้ดำเนินเนินการสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพกิจกรรม

นิทรรศการ โครงงานคนดีศรีโป่งกระทิงบน ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี วันพุธ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ได้จัดทำโครงการสถานศึกษา แห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์ โดย ฯพณฯ องคมนตรี   ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาแห่งความดี และบรรยายพิเศษ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  เวลา 08.30 – 16.00 น. ภาพกิจกรรม

ฟังเพลงเพราะๆ ความหมายดีดี ในวันครูบ้านโป่งกระทิงบนนะคะ

วันครู

 

 

ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝัน  เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2555

ประเพณีกินข้าวห่อ หรือ อั้งหมี่ถ่อง

 ประเพณีกินข้าวห่อ หรือ อั้งหมี่ถ่อง

ความเป็นมาของเทศกาลเดือนเก้า อั้งหมี่ถ่อง หรือ ประเพณีกินข้าวห่อบ้านโป่งกระทิงบน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เดิมชื่อบ้านกะเหรี่ยงว่า “บ้านกุ่ยโน่” ต่อมามีการติดต่อกับชาวไทยมากขึ้น จึงเรียกชื่อเป็นภาษาไทยว่า “บ้านบนเขา” เมื่อทางการ ได้เข้ามาพัฒนาโดย นพค. และ กรป.กลาง ได้พบเห็น อ่านเพิ่มเติม

ขอรับบริจาคอุปกรณ์การศึกษา หรือทุนการศึกษา

ขอรับบริจาคอุปกรณ์การศึกษา  หรือทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน  เพื่อเด็กชายแดนที่ขาดแคลน  ติดต่อที่คุณครูดรุณี  มิ่งสมร  โทร.089-8229218